Ye Il Mucize Fotosentez

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 14.92 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4710
Download Read Online
T›rman›c› bitkiler, yapraklar›n› devaml› Günefl'e çevirmek zorundad›r. Ancak, sar
›ld›klar› bitki üstten gelen ›fl›¤› engelleyece¤i için yaprak, ayn› seviyede kalmak
yerine bitki sap›na en uygun aç›ya do¤ru yer de¤ifltirir, böyle bir durumda
yapraklar yüzlerini Günefl'in geldi¤i yöne do¤ru çevirirler. Yapraklardaki bir di¤er
tasar›m mucizesi de ... daha fazla alabilmeleri içindir. Ancak, fliddetli bir rüzgar ya
da frtna, bu genifl yüzeyler üzerinde yelken etkisi yaparak bitkinin savrulmas›na
ve ...

Mevl N M Zesi M Zelik Yazma Kitaplar Katalo U

Author: Mevlânâ Müzesi (Konya, Turkey). Kütüphane
Publisher:
ISBN: 9789751616135
Size: 12.46 MB
Format: PDF, ePub
View: 2695
Download Read Online
Tuhfat'al- Mucâhidîn (Türkçe) Cilt Eb'âdı : 22.3 x 14.5 Yazı Eb'âdı : 15.2 x 7.3
Kenarları altınyaldızlı zencîrek cetvelli; gömme, zemini yaldızlı, içinde kabartma
yaprak ve çiçek motiflerini muhtevî köşe-bentli; ortasında aynı tarzda şemsesi
bulunan mıklaplı, sırtı tâmîr görmüş, meşin, kahverengi ciltli. Kâğıdı aharlı, hafif
sarımsı renkte ... Muhammed'in cülus târîhinde yazdığını, O'na ve Sadrıa'zam
Ahmed Paşa'yla Silah-dâr-ı sâbık Alî Paşa'ya ithâf ettiğini bildiriyor. Buna
nazaran adı geçen S.

Yunus Emre B Y K T Rk Mutasavv F

Author:
Publisher: Kultur Bakanlg
ISBN: 9789751709080
Size: 68.60 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6400
Download Read Online
Fâtih Nüshası — F. (Süleymaniye Kütüphanesi. ... 3480). 107 yaprak, şikeste tâlik
yazıyla. 302 şiiri vardır. XVI. yüzyılda istinsah edilmiştir. 4. Raif Yelkenci Nüshası
— RY. Mürettep değildir, 185 şiiri ihtiva eder, nesih yazıyla. Kâğıt, imlâ ve yazı
bakımlarından Fâtih nüshasına benzer. Bu nüshayı göremedik. Gölpınarlı
tarafından tespit edilen nüsha farklarından faydalandık). 5. Prof. H. Ritter Nüshası
Rt. (Hâlen Almanyada) Raif Yel- kenci'den alındığı sanılan bu nüsha XIV.
yüzyıla aittir.

Bitki Koruma B Lteni

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 79.91 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3830
Download Read Online
İlkbahar döneminde Argus F,, sonbahar döneminde Garanto F1t Dario F, ve
Monado F, domates çeşitleri yetiştirildi. ... Hastalık şiddeti Momol (1988), Momol
ef al., (1990 a ve 1990 b)'ye göre kümülatif olarak ölçüldü ve elde edilen verilere,
deneme desenine göre varyans analizi uygulandı (Yurtsever, 1985). Hastalık
gelişimini tanımlamada en uygun modelin seçimi için hastalık şiddeti verilerine;
Monomoleküler (Y=YmiK(1-e-rt)n), Logistic (Y=Y1MI/1 +be*rt) ve Gomperts (Y=
Ymax.

T Rk Biyoloji Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 41.81 MB
Format: PDF
View: 3989
Download Read Online
Hücre özsuyunun viskoz oluşu ve eterik yağların teşekkülü Bazan kseromorf yapı
su eksikliğinden başka sebeplerle de meydana gelebilir, örneğin, yetişme
yerindeki azot noksanlığı ve fazla ıslak topraklardaki oksijen eksikliği de
bitkilerde kseromorfi ... Tablo: 2 Roblnia pseudacacla'da güneş ve gölge
yaprakları Güneş yaprakları kseromorf bir yapı taşırlar ve su noksanlığına daha
iyi intibak etmişlerdir (Şekil 1). ... Onctik J«»er «t. sathı »lınlıtı daMrları •«7ı«ı
utunlu£u uıt yüıty ılt yv*f?

B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 73.92 MB
Format: PDF
View: 2466
Download Read Online
Çocuklardan biri çalınır, deşler için kullanılır. doğurulan gebelikler de vardır: üçüz
(aşağı öbürU' büyüdükten sonra her yerde kar- — Anat. İkiz kas, organizmadaki
dört çift y"k?} on, b'nde bİ.r);.udör*iz fe°k nadir) kasa, verilen ad. Bk. ansİkl. dîr) g^
bf «ebelikler (son derece na- — Bot. Küstümotu yaprağı gibi ortak sapı „,„ ,,□»_,„
. iki sapçığa ayrılan ve her birinin üstünde ZJ^Jf m£i hJ\ 8 .vuTM5'u°"f- Bir Zengin
kardeşin "karısı," metresi "ve kayın- HlenÇsîfarPrakS'k bU'Unan ya"raklara ^ « "rt
 ...

Stanbul Niversitesi Orman Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 70.78 MB
Format: PDF, ePub
View: 849
Download Read Online
10 Kayın ve meşe münferit yaprak ağırlığı, İBRE VE YAPRAKLARDA KÜL
ANALİZLERİ lif ... "5 CN 9N9NONOO OOOO 00 öp OOO'-'r-ı ı-«O»-«OO Du -1
ooooo ooooo S»n»nıneo »*^ifto»^C'^ ooc^aoo «oeR»-ıc< 0 k e «4 ^* »^ O O O ^
r- iı-'O»-»'^ ~ < ooooo ooooo 0 tm SaocMO>n 'S-oo^CT» oo cp o o o o ON oo oo
ja es <->OO^-^- r-II-lOOO M OOOOO 00 O O O eoı—mvov ^g-^-^-ıco »jO'-tsm
ejoeı^ruı — O »TM » f^ »-^ *— • o*~*'~1'TM*»'^ ooooo ooooo —•OOCMOOOO —
CM — cst— ...

History Of Astronomy Literature During The Ottoman Period

Author: Ekmeleddin İhsanoğlu
Publisher:
ISBN: 9789290630715
Size: 11.60 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7437
Download Read Online
"Y Yalnız Muharrem ve Safer aylarının takvimi verilmiştir. Asıl takvimden biri başta
biri sonda olmak üzere iki yaprak kalmıştır. Bu yaprak h. 1132 istinsahlıdır.
Hamişte devam eden açıklamalar ise sonradan yazılmıştır. Nüshası: k Kandilli
Rasathanesi, nr. 286/1: nesihle 12 yaprak, 18.3x25.5 (10x15.6) cm. KRKYEK, II,
34-35. Takvim-i Sâl-i 1132-1133 (A): \ \ rr-\ \rv J- ... Takvim-i Sâl-i 1137-1138 (F): \
\ "N- \ \ "V Ju. e : 1137 yılı Şaban'ından (Recepten 26 gün var) 1138 yılı Receb'ine
kadar.

Y N

Author: Doğan Avcıoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 12.60 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6591
Download Read Online
а;Ё-т:н-цтп'тпъ_. _ Нажмём гита , ' _ Vi~l` ‚В...— о ‚ в ‚- тезы - l _ _ Yaprak
dergisi geçen yll da ben_den yazl' istetnl§ti.' Yazlp yazmańlakta _ ikircimlìydim.
сапы YAPRAK'm yö~ _nünü_, tutumllnu bilmìyordum. Ama flergiye yazmaml
istéyen meklup öyle 'lçtelndi kl, yazmam gerekiyordu. ... Üstelik i okudugu, yani
okumak istediëi где:f leri de'bilmiyordu. Yarlmyamalak .... Cünkl'l, blj'ßldßl' maca
da budur: Herkes kendi 15mlen i i a arsa rt kalklnlr. l у yPlïaylr, Ygöyle
kalklnllmgz. DW.: lim.

Midyat

Author: Neslihan Dalkılıç
Publisher:
ISBN:
Size: 70.65 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7527
Download Read Online
GÖRÜNÜŞ KESİT GÖRÜNÜŞ KESİT GÖRÜNÜŞ KESİT E- || * WJ WJ A \Y N $ A
çapraz, üçgen, zikzaklı, ters ve düz S, girintili çıkıntılı, yıldız ve yaprak motifli -
yapılmış. Az sayıda evde 140 ... i 8x8x8 &&&3 3636:S6 -rt
LDLDILLILDLLLLLLLLLLLLLLLLLI 32 ŞAŞ ŞAŞ ŞAŞ r || Bindirmelikler Sokağa
doğru çıkma yapan | H balkonlar ile yine sokağa veya avluya doğru uzayan
saçaklar, bindirmelikler üzerine oturmuş. H Bindirmelikler ... C En üstteki,
uzunluğu en #f | | | y Ayy. | CXXXC CYXY ...